EmpTest

Server

Cung cấp các chức năng điều khiển buổi thi trắc nghiệm triển khai trên hệ thống mạng máy tính cục bộ. Dựa trên giao thức TCP/IP, Server liên lạc trực tiếp với các đơn thể Test ở các máy con để thực hiện các công việc phân phối đề thi, kiểm tra và thu hồi bài làm thông qua đường truyền mạng. Với khả năng truyền thông trực tiếp trên giao thức TCP/IP, hệ thống Server-Test cho phép tiến hành thi trắc nghiệm trên mạng cục bộ chỉ với giao thức TCP/IP (chuẩn truyền thông của Windows) mà không cần bất cứ dịch vụ nào khác như File-Sharing, Messaging, FTP hoặc HTTP.

EmpTest

Màn hình giao diện

 • Tìm máy thí sinh: Thực hiện tìm kiếm và liên kết với các chương trình Test đang dò tìm Server trên hệ thống mạng.
 • Khi tìm thấy máy chạy chương trình Test, Sever lập tức cập nhật thông tin máy này vào danh sách các máy liên kết.
 • Chấm dứt dò tìm: Ngừng dò tìm và liên kết với Test.
 • Kết nối lại: Thực hiện liên kết lại với các chương trình Test đã liên kết trước đó, nhưng đã bị gián đoạn vì sự cố kỹ thuật.
 • Hủy bỏ liên kết: Chấm dứt chương trình Test trên máy liên kết, đồng thời loại bỏ liên kết này trong danh sách liên kết.
 • Tắt máy thí sinh: Mục chọn này cho phép việc hủy bỏ liên kết đồng thời với việc Shutdown máy liên kết.
 • Số thí sinh: Số liệu thống kê số thí sinh thực sự làm bài trên số máy liên kết với Server.

Bắt đầu một ca thi

 • Tập tin đề thi: Chọn tập tin CSDL đề thi.
 • Sử dụng đề (từ … đến …): Ấn định các đề thi trong CSDL đề thi được sử dụng cho buổi thi.
 • Mật khẩu: Nhập mật khẩu đề thi.
 • Thời gian thi: Thời gian làm bài của thí sinh.
 • Truyền trực tiếp đề thi từ máy giám thị: Mục chọn này nhằm sử dụng Server như một file Server với chức năng trực tiếp cung cấp nội dung đề thi cho các máy thí sinh.
 • Sử dụng cơ chế đăng nhập bằng số báo danh: Mục chọn này đồng thời yêu cầu cung cấp cơ sở dữ liệu thí sinh. Khi đó, Server sẽ đảm nhận chức năng kiểm tra thông tin nhập của thí sinh trên máy Test hoặc thông tin đọc trên máy uScanner để có quyết định điều khiển phù hợp.
 • Dùng hệ số câu hỏi: Chỉ thị cho Test thực hiện tính kết quả chung của bài thi dựa trên hệ số câu hỏi.
 • Hiển thị kết quả trên máy: Chỉ thị cho Test hiển thị kết quả bài làm của thí sinh khi hết giờ làm bài.
 • Phát đề thi: Phát lệnh bắt đầu một ca thi.

Trong lúc gác thi

 • Quét thẻ thí sinh: Kích hoạt đơn thể xử lý thẻ được nhúng trong Server. Đơn thể này tương tự như đơn thể chạy trên máy uScanner. Cả hai đơn thể xử lý thẻ này có thể họat động song song.
 • Lưu ý: Gửi thông báo nhắc nhở có nội dung tùy ý đến máy thí sinh được đánh dấu chọn trong danh sách.
 • Stop: Thực hiện thu bài sớm đối với các máy thí sinh được đánh dấu chọn trong danh sách.
 • Báo giờ: Bật đồng hồ báo thời gian còn lại trên tất cả các máy thí sinh.
 • Hỗ trợ: Hướng dẫn cách sử dụng của mỗi mục chọn trên màn hình giao diện.
 • Khóa / Mở: Khi người sử dụng Server có nhu cầu rời máy để thực hiện các công việc khác, họ có thể tạm thời khóa việc sử dụng chương trình Server bằng mục chọn này. Mục chọn này cũng giúp để mở khóa nhưng yêu cầu nhập mật khẩu (mật khẩu đã dùng khi mới chạy chương trình Server).

Kết thúc một ca thi

 • Thu bài: Chấm dứt việc làm bài trên các máy Test. Các chương trình Test đồng loạt hiển thị kết quả (nếu cho phép) và trở về trạng thái sẵn sàng.
 • Lưu kết quả: Lưu bài làm và kết quả của thí sinh vào CSDL kết quả.
 • Dừng xem kết quả: Tắt màn hình kết quả ở các máy chạy Test (nếu trước đó cho phép tiện ích này).

Kết thúc buổi gác thi

 • Tổng hợp kết quả: Tổng hợp kết quả của các thí sinh trong suốt các ca thi của một hoặc nhiều buổi gác thi vào một CSDL với thông tin cô đọng nhất nhằm giúp dễ dàng cho việc vào điểm trong danh sách thí sinh một cách thủ công.
 • Xóa tập tin đề thi: Xóa các CSDL đề thi đã sử dụng (nếu cần) mà không thể khôi phục lại bằng bất cứ hình thức nào.
 • Lưu CSDL Điểm: Chuyển toàn bộ kết quả thi lên CSDL thí sinh - điểm thi.
 • Thoát: Chấm dứt chương trình. Mục chọn này nên được thực hiện sau khi đã chấm dứt liên kết với các máy thí sinh.

Đề phòng, khắc phục sự cố

 • Dùng lại kết quả lần trước: Sử dụng thông tin backup để khôi phục lại trạng thái làm bài của toàn bộ hệ thống mạng. Chức năng này chỉ sử dụng khi có sự cố làm down mạng máy tính (ví dụ như cúp điện).
 • Tự động bảo lưu: Bình thường Server sẽ tự động bảo lưu theo chu kỳ có độ dài ấn định bởi người dùng. Nếu không chọn mục này, người sử dụng Server phải tự thực hiện bảo lưu thông qua nút chọn Bảo lưu.
Designed & Developed by Thanh Le

© 2020 TINYRAY